โครงการก่อสร้าง อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)

Share

อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ที่ตั้ง         

      ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพที่ 1 แสดงถาพ Perspective ภายนอกโครงการ Astro Park

 

หลักการและเหตุผล

        อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่สำคัญใน Road Map ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        อุทยานดาราศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่จะเชื่อมโยงกับหอดูดาวต่างๆ ทั้งหอดูดาวแห่งชาติ หอดูดาวภูมิภาคฯ หอดูดาวของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์จัดกิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศ ที่จะสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสถาบันฯ ทั้งในด้านการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชน

 

ภาพที่ 2  แสดงถาพ Perspective อาคารหอดูดาว

 

โครงสร้างของอุทยานดาราศาสตร์  

1. อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ บนพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร เป็นอาคารหลักในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ประกอบด้วยหน่วยงานภายในสถาบันฯ เช่น สำนักบริหาร สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักปฏิบัติการและพัฒนาหอดูดาว ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ รวมทั้งศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย ติดตามและเฝ้าระวังพายุสุริยะ ศึกษาการแผ่รังสีและพลังงานของดวงอาทิตย์ จัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เป็นผลมาจากดวงอาทิตย์ และเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและโลก

 

ภาพที่ 3  แสดงถาพ Perspective ภายนอกอาคารศูนย์วิจัยฯ

 

ภาพที่ 4  แสดงถาพ Perspective ภายในอาคารศูนย์วิจัยฯ

 

2. อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ บนพื้นที่ประมาณ 9,700 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร ส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

 

ภาพที่ 5 แสดงถาพ Perspective ภายในอาคารฉายดาวและพิพิธภัณฑ์

 

3. อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เมตร  ด้านข้างอาคารเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ (Sliding roof) ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า

 

ภาพที่ 6 แสดงถาพ Perspective ภายในอาคารฉายดาวและพิพิธภัณฑ์

 

4. อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ 

 

5. ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง (Amphitheatre) ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน