โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

Share

โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM

 

>>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NARIT Internship Program (รอบที่ 1) <<<

 

1. หลักการและเหตุผล

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะองค์กรที่มีพันธกิจสำคัญในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการให้บริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน การพัฒนาหอดูดาวภูมิภาค และอุทยาน   ดาราศาสตร์สิรินธรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน

        นำมาสู่โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM  แนวทางการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลิตผลใหม่ ภายใต้แนวคิด “เราจะใช้โจทย์ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือสร้างเทคโนโลยี สร้างคนเก่ง” เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ที่มีคุณภาพ

2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง

2.3 เพื่อสร้างเครื่องมือในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่ดี มีคุณภาพเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับสถาบัน

 

3. กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 40 คน)

นิสิต นักศึกษา ระดับ :  ปวส. และปริญญาตรี    

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

*ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย

 

4.  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

 

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

5.1 เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาตามข้อ 3

5.2 นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

5.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

5.4 มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

6. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

6.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th

6.2 การยื่นสมัครและหลักฐาน

        - ยื่นสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

        - ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180      

        - ยื่นสมัครทาง E-mail Address: [email protected]

 

7.  เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

7.1 ใบสมัคร 

7.2 รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

7.3 ประวัติย่อ (Resume)

7.4 สำเนา Transcript หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

7.5 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 

 

8.  สถานที่ฝึกประสบการณ์ 

8.1 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

8.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

8.3 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8.4 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

9. ค่าตอบแทน

        นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราดังนี้

9.1 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

9.2 ระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

 

10.  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

        งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

เปิดรับสมัคร 2 ช่วง :

  • 9 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

  • 24 ก.พ. 63 - 13 มี.ค. 63

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ :

  • 8 พ.ย. 62

  • 31 มี.ค. 63

 

เข้ารับการฝึกประสบการณ์ :

  • พ.ย. 62 - มี.ค. 62

  • เม.ย. 63 - ก.ย. 63

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ